خروج

رتبه بندی دانشگاهها

ردیفنام موسسهرتبه طراحيرتبه قابليت رويترتبه مدارک علمیرتبه ترافیکرتبه سايزرتبه کل
1پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی27131911
2دانشگاه تهران338442
3دانشگاه علوم پزشکی تهران4841053
4دانشگاه فردوسي مشهد2163624
5دانشگاه علوم پزشکی اصفهان152022075
6دانشگاه صنعتي شريف124221686
7دانشگاه علوم پزشکی شيراز121719107
8دانشگاه علوم پزشکی مشهد62761168
9دانشگاه صنعتي اصفهان1551623179
10دانشگاه صنعتي اميركبير151112143710
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج25285303911
12 دانشگاه جامع علمي كاربردي (پرتال اصلی)25144216112
13دانشگاه علم و صنعت ايران23361317813
14دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي193411251314
15دانشگاه شهيد بهشتي203010212715
16دانشگاه پيام نور(پرتال اصلی)25120731816
17پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران161821276617
18دانشگاه اروميه24752444518
19دانشگاه علوم پزشکی تبريز17589322419
20دانشگاه تربيت مدرس123929122020
12345678910...