خروج

نسخه جديد نظام ارزيابی شهريور 1392

رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي

رديفنام موسسهرتبه طراحيرتبه قابليت رويترتبه مدارک علمی (PDF)رتبه ترافيكرتبه سايزرتبه كل
1پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی27111711
2دانشگاه پيام نور(پرتال اصلی)2511593182
3دانشگاه علوم پزشکی مشهد62221083
4دانشگاه علوم پزشکی تهران495924
5دانشگاه فردوسي مشهد2134645
6دانشگاه صنعتي شريف122152056
7دانشگاه تهران348277
8دانشگاه علوم پزشکی اصفهان151431568
9پایگاه حوزه 198151839
10دانشگاه علوم پزشکی شيراز117614910
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1331387116911
12دانشگاه صنعتي اميركبير15712163112
13دانشگاه اروميه24547454113
14سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران216658311214
15دانشگاه صنعتي اصفهان151020251215
16پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران161218241316
17دانشگاه شهيد بهشتي20287211917
18دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي192911311018
19دانشگاه شيراز62137261119
20دانشگاه علوم پزشکی تبريز17449302120
12345678910...