خروج

رتبه بندي دانشگاه هاي آزاد اسلامي

رديفنام موسسهرتبه داخلیرتبه كل
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان111
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج226
3 دانشگاه آزاد اسلامی ( وب سایت اصلی)330
4دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات439
5دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب543
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان644
7دانشگاه آزاد اسلامی قزوین754
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه857
9دانشگاه آزاد اسلامی مشهد967
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج1073
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد1188
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران1298
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد13105
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی14107
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال15111
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند16121
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد17123
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان18126
19دانشگاه آزاد اسلامی تبریز19137
20دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان20141
123