خروج

رتبه بندی دانشگاه آزاد

ردیفنام موسسهرتبه داخلیرتبه کل
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج111
2سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی234
3دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب339
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان445
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان551
6دانشگاه آزاد اسلامی مشهد657
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه759
8دانشگاه آزاد اسلامی قزوین867
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان978
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج1080
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد1185
12دانشگاه آزاد اسلامی تبریز1286
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1390
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت14112
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار15113
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان16123
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه17130
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران18136
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی19138
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسر20143
12345678910