خروج

رتبه بندی وزارت علوم

ردیفنام موسسهرتبه داخلیرتبه کل
1دانشگاه تهران12
2دانشگاه فردوسي مشهد24
3دانشگاه صنعتي شريف36
4دانشگاه صنعتي اصفهان49
5دانشگاه صنعتي اميركبير510
6دانشگاه علم و صنعت ايران613
7دانشگاه شهيد بهشتي715
8دانشگاه اروميه818
9دانشگاه تربيت مدرس920
10دانشگاه شيراز1021
11دانشگاه اصفهان1125
12دانشگاه تبريز1226
13دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1331
14دانشگاه كاشان1438
15دانشگاه سمنان1542
16دانشگاه گيلان1649
17دانشگاه امام صادق1750
18دانشگاه شهيد چمران اهواز1854
19دانشگاه بوعلي سينا همدان1955
20دانشگاه زنجان2058
1234